Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

งานวิจัยนี้พัฒนาเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินมาจากการค้นพบปัญหาที่เกิดเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินจริงในชุมชนเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ค่อนข้างรวดเร็ว...
การศึกษาเรื่อง “แรงสนับสนุนทางสังคม : กลไกป้องกันปัญหาการพนันของเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีวัตถุประสงค์การวิจัย...
การสำรวจเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินเกี่ยวกับการเล่นพนันในเด็กและเยาวชนระดับประเทศ โดยเลือกศึกษากลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรการศึกษามาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุม 4 สังกัดหลักประกอบด้วย 1)...
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การพนัน เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินที่เกี่ยวข้องกับการพนันในผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา เพื่อเป็นฐานการศึกษาต่อยอดเชิงคุณภาพ (2)...
การวิจัยเรื่อง โครงการเครือข่ายเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินและผลกระทบของการเปิดบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย – พม่า : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 1....
เมืองแม่สายกับการพนันใน “พื้นที่ทับซ้อน”ในการศึกษาการพนันพื้นที่ชายแดนเมืองแม่สายกับเมืองท่าขี้เหล็กในฐานะเมืองแฝดชายแดน ทั้งสองเมืองมีการเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินไปมาหาสู่ มาตั้งแต่ครั้งอดีต...
ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจึงประสงค์ให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาสลากฯ เกินราคาและความเห็นของผู้เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินต่อการแก้ไข จึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน (SAB) ดำเนินโครงการ “...
ผลการศึกษาเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเภทของการเล่นการพนันของแรงงานข้ามชาติ พฤติกรรมการเล่นการพนัน เหตุผลของการเล่นการพนันและผลกระทบที่ตามมา...
งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสิงคโปร์ฮ่องกง และมาเก๊า โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน...
โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจชุดเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา”...
เป้าหมายของรายงานนี้ คือ การสำรวจคู่มือ เครื่องมือ สื่อ หรือชุดเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินเรื่อง (ปัญหา) การพนัน (Gambling Education Toolkit/Resource) ทีมีความเชื่อมโยงกับหลักสูตร...
พัฒนาเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินไม่ปลอดภัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกปัญหาเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินไม่ปลอดภัยที่เป็นปัญหาหลักมาดําเนินการเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค...