Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาแนวทางการป้องกันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้ โดยมุ่งเน้นศึกษานโยบาย กลไกควบคุมและป้องกันปัญหาการพนันในเด็กและเยาวชน...
รายงานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษา เพื่อจัดทำภาพรวมผลการศึกษาด้านการขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุในเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน โดยการศึกษาบทเรียนและประสบการณ์การขยายการเกษียณอายุในประเทศต่างๆ...
การศึกษาชิ้นนี้นั้นเป็นการทบทวนบทเรียนและประสบการณ์การขยายอายุเกษียณของ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสิงคโปร์ ขั้นตอนในการดำเนินการ สังเคราะห์ข้อดีและข้อด้อย ผลกระทบ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ...
CSR ที่ดีต้องเป็นเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินที่ไม่มุ่งเน้นแค่การเสริมภาพลักษณ์เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินให้ดีเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน แต่ต้องให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมอย่าง แท้จริงด้วย เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินจึงจะนับว่า CSR นั้นเป็น CSR ที่ดี ...
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแผนพัฒนาวงการกีฬาของการกีฬาแห่งเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน เพื่อศึกษาการได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอื่น...
รายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561  รวบรวมบทความจากงานวิจัยในรอบ 2 ปี ของศูนย์ฯ  แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร?...
โครงการการศึกษาสถานการณ์ การติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังการบังคับใช้เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน และผลกระทบของร้านเหล้ารอบสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและภูมิภาค...
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (2) การรับรู้ของประชาชนและเจ้าหน้าที่...
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินผลมาตรการที่ใช้จัดการปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน/ชุมชนในระดับปฏิบัติเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน/โครงการของหมู่เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน/ชุมชน เชื่อมโยงเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินด้านบริบทของมาตรการ...
รายงานการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน โดยเป็นการศึกษาแบบ Case-control Study โดยจับคู่ตัวแปรด้านเพศและอายุ...
โครงการวิจัยสถานภาพการดื่มเหล้าในการจัดงานในชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเลี้ยงในชุมชน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ...
รายงานการวิจัยนี้เป็นการติดตามสถานการณ์การปฏิบัติและประเมินผลการบังคับใช้เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวมถึงการศึกษาการรับรู้ของประชาชน...