Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสถานการณ์สุราโดยทั่วไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสถานการณ์สุรา ศึกษารูปแบบวิธีการจัดเก็บเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสถานการณ์สุรา ศึกษาความต้องการระบบ Web Base...
กลุ่มประชาชนที่เป็นวัยทํางานของเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ และกลุ่มอายุที่พบว่าดื่มมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-59 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงาน ดังนั้นวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยขั้นต้นครั้งนี้คือ...
รายงานวิจัยเชิงคุณภาพที่พยายามชี้ให้เห็นว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่เข้าสู่ความทันสมัยและโลกาภิวัตน์ที่มีส่วนช่วยให้นักศึกษามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชีวิตประจำวันนั้น...
จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยในประเทศที่ผ่านมาพบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุสําคัญที่นําไปสู่การกระทําความรุนแรงที่เกิดเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินภายในครอบครัว...
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking Study) ระบบภาษีสุราของต่างประเทศ...
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน (mixed method) มี วัตถุประสงค์ที่จะศึกษาผลกระทบในเชิงพุทธิปัญญาของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน์ 12 ตราเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน...
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราและการรับรู้ผลกระทบจากการดื่มสุราของนักศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านบุคคล ครอบครัวและเพื่อนของนักศึกษากับพฤติกรรมการดื่มสุรา...
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของจุดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการบริโภคและผลกระทบในระดับประเทศ...
การศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคสุราครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวางในประชากรอายุระหว่าง 12-65 ปี ที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยการสํารวจครัวเรือน...
งานวิจัยเพื่อติดตามผลการบังคับใช้เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน "กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินทางรถไฟ พ.ศ. 2558" โดย `นวลตา อาภาคัพภะกุล'' และคณะ...
แนวคิดหลักของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นการผนวกจิตวิทยากับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงข้อสมมติพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน...
รายงาน “การประเมินประสิทธิผลของการให้ความรู้ด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารใน กลุ่มนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” นี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อประเมิน...