Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การวิจัยเรื่อง "การทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันแก้ไข เพื่อลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เกิดจากความตระหนักในพิษภัยผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในด้านกระบวนการและแบบแผนการบริโภคสุราใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) สาเหตุ ปัจจัยเอื้อ กลไกที่ส่งผลต่อการบริโภคสุราและแบบแผนการบริโภค 2)...
ผู้หญิงยังเป็นเพศที่คอยอุ้มชูดูแลคนในครอบครัวและมีบทบาทสำคัญต่อการยึดโยงครอบครัวเข้าไว้ด้วยกัน ผู้หญิงจึงมีพันธกิจในเกือบทุกมิติชีวิตของคนในครอบครัว...
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมและกระบวนการห่วงโซ่ อุปทานผักอินทรีย์และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของกระบวนการผลิตและจําหน่ายผักอินทรีย์...
ในกระบวนการนโยบายแอลกอฮอล์ เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสุราได้เผยแพร่ชุดความคิดของเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสุรา ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและไปยังสังคมโดยรวม คุณค่าเชิงนโยบายสำคัญที่เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสุราเผยแพร่นั้นเช่น...
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน (Thailand Alcohol’s Harm to Others project)...
สถาบันวิจัยสุราร่วมกับภาคีเครือข่ายแอลกอฮอล์และครอบครัวในประเทศสกอตแลนด์รายงานว่า การดื่ม แอลกอฮอล์ของพ่อแม่แม้เพียงปริมาณเล็กน้อย สามารถเกิดผลกระทบเชิงลบต่อลูกหลานได้...
พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในรูปแบบที่ย่อยสาระสำคัญให้สามารถเข้าใจได้ในระยะเวลาสั้น ๆ   / ปี 2559 / ผู้จัดทำ : ชุมชนเพื่อคนทำงานท้องในวัยรุ่นเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน...
คนไทยมีลูกน้อยลง อายุยืนเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน โครงสร้างประชากรในประเทศกำลังเปลี่ยนแปลง วัยแรงงานย้ายถิ่นเข้ามาทำงานในเขตเมืองมากเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน ประชากรส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านเงินออมและสวัสดิการสังคม...
การศึกษาเชิงคุณภาพของ จ.ชัยภูมิ ฉบัเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินี้ ทำเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ...
พบกับเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน “สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2558” ที่จัดทำโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการคลอดของหญิงวัยรุ่น,...
เพื่อสำรวจพฤติกรรมในการตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรณีศึกษา เพื่อค้นหาและถอดบทเรียน แนวทางการตั้งจุดบริการในกรณีศึกษาที่ดี เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการตั้งจุดบริการของพื้นที่กรณีศึกษา...