Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

รายงานโครงการ "สำรวจพื้นที่กรณีศึกษาการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วง เทศกาลสงกรานต์" เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์โดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตั้งจุดบริการ...
สรุปบทเรียนการพัฒนากลไกการทำงานของ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับอำเภอ กรณีศึกษา : อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์...
การเชื่อมโยงอาหารอินทรีย์เข้าสู่ระบบการบริการอาหารของโรงพยาบาลในเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน: ความสำเร็จ โอกาสและความท้าทาย (Linking organic food to hospital foodservice in Thailand: successes, opportunities, and...
รายงานการสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long-term Care) สำหรับเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินฉบัเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินี้...
โครงการนี้เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า (Cohort study) เพื่อทราบถึงสถานการณ์และการ เปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมัน นํ้าตาล โซเดียม และพลังงานสูง รวมถึงผักผลไม้...
รายงานโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจําแนกอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (The Development of Nutrient Profile for Promoting Healthy Diet)  ...
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ การลดอัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนา แห่งสหัสวรรษ (Millennium Development...
ผลการสำรวจ “การเปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์ในเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันของการอัตราการเปิดไฟหน้าในรถจักรยานยนต์...
สถานการณ์สำคัญของปัญหาการใช้ความเร็วในเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน มูลเหตุสันนิษฐานของคดีอุบัติเหตุจราจรในเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน สาเหตุของคดีอุบัติเหตุจราจรในเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินมากกว่า 1 ใน 3 เกี่ยวข้องกับการใช้ความเร็ว เช่น...
พนันพื้นเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน: การรุกคืบของเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินการพนันสู่วิถีชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพนันที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยในช่วงปี พ.ศ...
หนังสือคู่มือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจพฤติกรรมการพนันของคุณ  เข้าใจสาเหตุที่คุณเล่นการพนัน และเข้าใจว่าเหตุใดการพนันจึงกลายเป็นปัญหาชีวิตของคุณ...
สถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบของเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน พ.ศ.2552 นี้เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากรายงานสถานการณ์การสูบบุหรี่ของประชากรไทย อายุ 15 ปีเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินไป ปีพ.ศ.2534-2550 ที่...