Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

การลดการเกิดอุบัติทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา บุคลากรมีส่วนสาคัญที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันป้องกันแก้ไข เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินจะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สิน...
การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงตัวเลขในระยะสั้นๆ ไม่ได้สะท้อนสภาพการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในระยะยาวระบบเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน...
รายงานโครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการจําแนกอาหาร เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ (The Development of Nutrient Profile for Promoting Healthy Diet)  ...
โครงการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการในพื้นที่โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะนี้...
งานวิจัยเรื่องการพนันแฝงในงานวัด : กระบวนการเปลี่ยนสภาพของเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินงานวัดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนันของเยาวชนไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1)...
เกมพนันทางอินเทอร์เน็ตหรือเกมพนันออนไลน์ (online gambling) เป็นเกมการพนันข้ามชาติที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นอย่างมากในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา...
รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1. เพื่อศึกษาการแสดงบทบาทของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล2. เพื่อศึกษาการนาเสนอเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสารของหนังสือพิมพ์ต่อเรื่องการพนันฟุตบอล3....
การศึกษาการพนันชนไก่ในภาคเหนือตอนเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน ประสงค์ที่จะทำความเข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของการพนันชนไก่ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน...
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ วรรณนา ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในด้านชาติพันธุ์วรรณนา...
ในปี พ.ศ. 2558 มีอุบัติเหตุจราจรเกิดเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่มีอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 2,997 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 3,117 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน...
รายงานฉบัเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินี้เป็นเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินส่วนหนึ่งของผลของการดำเนินงานของโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระดับท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา...
โรคสมองเสื่อมเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการสูญเสียจำนวนปีของชีวิตที่อยู่อย่างมีสุขภาพดีของประชาชนไทยทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ โรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่โรคอัลไซเมอร์...