Skip to main content

บทความ / งานวิจัย

สรุปสาระสำคัญสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอาทิ สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ การคำนวณการจ่ายบำนาญชราภาพ การจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ การรับเงินบำนาญของลูกจ้าง ผู้ประกันตน สุจิตรา...
ในรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2558 ได้รวบรวมเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสถานการณ์การสูงวัยของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้...
รายงานฉบัเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินี้เป็นรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้รวบรวมเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสถานการณ์การสูงวัย ของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้...
มากและชีวิตของคนไทยที่ยีนยาวเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน สังคมไทยได้รับรู้และตระหนักถึงสถานการณ์การสูงวัยของประชากรพอสมควรแล้ว แต่สิ่งที่สังคมยังไม่ตระหนักชัดและยังได้รับเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินไม่มากนักคือ...
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสถานการณ์ทางประชากรจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นตรงกันว่าเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินได้เข้าสู่สังคมสูงวัย และยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตด้วยอัตราที่เร็วมาก...
จากการทบทวนสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุในปี พ.ศ.2554 พบประเด็นเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและสามารถทำให้การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ...
จากสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่มีสัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ.2553 เป็นร้อยละ 11.9 และในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2573) จะเพิ่มเป็นมากกว่า 2 เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 25...
จากเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินของรายงานสถานการณ์ที่ประมวลโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด...
เกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินในรายงานฉบัเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินี้น่าจะช่วยชี้ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดการทั้งในส่วนปัจเจก ในระดับชุมชนและที่สำคัญคือในระดับประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงอายุ ที่สำคัญคือ...
รายงานวิจัยฉบัเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินี้หยิบยกการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินมาวิเคราะห์โดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่ ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความต้องการระบบการดูแลผู้สูงอายุ...
จากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัญหา...
ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญในผู้สูงอายุ เนื่องจากอุบัติการณ์การเกิดภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มมากเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอินเมื่ออายุเพิ่มเกมยิงปลาสุดมันส์|ล็อกอิน ภาวะสมองเสื่อมคือภาวะที่การทํางานของสมองเสื่อมถอยลง (cognitive...